Regulamin

Organizator:

Organizatorem Warsztatów Fotograficznych jest Fundacja „Edukacja” z siedzibą w Lubawce przy ul. Wojska Polskiego 7/5, 58-420 Lubawka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0000517164
Wszelkie pytania należy kierować pod adres plenerkarkonosze@gmail.com lub tel. 668474869.

1. Warsztaty fotograficzne nie są wyjazdem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. Warsztaty odbywają się jeżeli zbierze się co najmniej 8 uczestników. Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów fotograficznych dla mniejszej grupy, co jednak wymaga indywidualnych ustaleń z organizatorem.

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. O uczestnictwie w kursie/plenerze/warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń a kolejno wpłat – ilość miejsc jest ograniczona.

5. Warsztaty fotograficzne prowadzone są przez profesjonalnego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służy pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję swoich czynów.

6. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w programie. Na warsztatach fotograficznych spotykamy się codziennie wg. ustalonego w cześniej planu. Nieuczestniczenie w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.

7. Istnieje możliwość zmiany zaplanowanego programu jedynie w trzech przypadkach:
– z powodu siły wyższej (m.in. kataklizm, powódź, huragan, strajki, zamieszki itp.);
– jeżeli organizator uzna, iż kondycja fizyczna grupy nie pozwala na zrealizowanie zaplanowanego programu; .
– wyrażenia zgody przez wszystkich uczestników warsztatów fotograficznych

8. Organizator dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję uczestnika ze szkolenia, w którym uczestniczył, dlatego do każdego uczestnika podchodzi indywidualnie.

9. Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników warsztatów.

10. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu. Osoba taka może być usunięta z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo.

11. Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i darmowej publikacji wykonanych zdjęć w galerii na stronach www.makowski-arkadiusz.pl oraz na stronach promujących te warsztaty.

12.Organizator zapewnia w cenie warsztatów i plenerów śniadania i obiadokolacje.

Uczestnik:
1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

2. Uczestnikiem warsztatów fotograficznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13, mogą być uczestnikami warsztatów fotograficznych jedynie w przypadku łącznego uczestnictwa w tych warsztatach fotograficznych opiekuna prawnego.

3. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.

4. Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku.

5. Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwo powinien poinformować organizatora o problemach zdrowotnych jesli wystepują oraz o aktualnie zażywanych lekach. W skrajnych wypadkach, gdyby organizator doszedł do wniosku, iż choroba może uniemożliwić uczestnictwo w warsztatach fotograficznych, organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.
Warunki finansowe:
1. Koszt warsztatów fotograficznych zawiera w sobie opłatę za kurs/warztaty/plener fotograficzny (zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną dostosowane do poziomu zaawansowania uczestników).

2. Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową lub formularz zgłoszeniowy. Nr konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę.

3. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: termin warsztatów, swoje imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania.

4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.

5. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs, plener lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.W przypadku nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów niezależnych od organizatora zadatek zostaje zwrócony w terminie 10 dni od podjęcia przez organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów.

7. Wszelkie koszty poniesione przez organizatora na prośbę i za zgodą danego uczestnika, np. zakup miejscowych biletów wstępu, biletów kolejowych, lotniczych, itp. zostaną organizatorowi zwrócone niezwłocznie po przedstawieniu uczestnikowi dowodu zakupu (bilet, rachunek, dowód wykonania przelewu).

Jeżeli nie rozumiesz lub masz wątpliwości co do któregoś z zapisów regulaminu, skontaktuj się z organizatorem, gdyż każdy uczestnik warsztatów fotograficznych biorąc w nich udział deklaruje, że zapoznał i akceptuje treść regulaminu.